กองบาลีสนามหลวง

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
แม่กองบาลีสนามหลวง

พระธรรมวชิรเมธี
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนกลาง

พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
เลขาฯ รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนกลาง