กรุงเทพมหานคร

  • แจ้งแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร
  • สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนกลาง วัดหงส์รัตนาราม
  • E-mail: sarote2600@gmail.com
  • ID Line: p.m.sarote
  • Tel. 08 6150 6931 (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันพระใหญ่)